ชื่อ
: นายเอกลักษณ์ ชมภูเวียง
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ