ชื่อ
: นายชาติชาย นกเส้ง
ตำแหน่ง
: พนักงานประจำรถขยะ