ชื่อ
: นายบวร เอมเสม
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม