ชื่อ
: นายทรงชัย จั่นเพ็ช
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน