ชื่อ
: นางสาวกฤติยา จั่นเพ็ชร์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน