" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

thumbs
นายพนม พึ่งสุขแดง
กำนันตำบลบ้านใหม่
thumbs
นายสมศักดิ์ กลั่นเพชร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
thumbs
นายไพโรจน์ ยางแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
thumbs
นายณรงค์ สืบมาก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
thumbs
นายอนุชา โอสถ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
thumbs
นายสุนทร เหมือนวงธรรมช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
thumbs
นายวิเชียร เพิ่มศิริบุตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
thumbs
นายสมบูรณ์ กลัดเล็ก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
thumbs
นายอาคม แก้วเอี่ยม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
thumbs
นายเสนาะ ผิวผ่อง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
thumbs
นายบุญสม ทรัพย์คต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
Share on Line
Share on Pinterest