" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

thumbs
นายจินตวัฒน์ เกตุพันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
thumbs
นายณรงค์ศักดิ์ เหล็กสิงห์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
thumbs
นายฉัตรชัย ปานปิ่น
นักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวกฤติยา จั่นเพ็ชร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวสุกัญญา บุตรนุช
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นางนฤมล ทองผิว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายทรงชัย จั่นเพ็ช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
    person_upload/backend/groupphoto25_2.jpg person_upload/backend/groupphoto25_3.jpg
Share on Line
Share on Pinterest