" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

thumbs
นายชัชชัย ผิวผ่อง
คนงาน
thumbs
นายพรเทพ คล่องการยิง
คนงาน
thumbs
นางสาวกนกทิพย์ พุ่มพวง
คนงาน
thumbs
นายอัมพร จั่นเพชร์
คนงาน
thumbs
นายวีระ สุขสกุลวัฒน์
คนงาน
thumbs
นางสาวดุษฎี เทศคุ้ม
คนงาน
thumbs
นายสุธา เถื่อนใย
คนงาน
thumbs
นายศิริวุฒิ วงค์เนียม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสมชาติ พ่วงขวัญ
คนงานประจำรถขยะ
    person_upload/backend/groupphoto24_4.jpg person_upload/backend/groupphoto24_5.jpg person_upload/backend/groupphoto24_6.jpg
Share on Line
Share on Pinterest