" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

thumbs
นายบวร เอมเสม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
thumbs
นางพัฒน์นรี พันคลอง
นักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นายนพพล พุ่มพวง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thumbs
นายสมศักดิ์ กันต่าย
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
thumbs
นายมานัส จั่นเพชร
พนักงานทั่วไป
thumbs
นายพรเทพ จันทนา
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายชาติชาย นกเส้ง
พนักงานประจำรถขยะ
thumbs
นายเอกลักษณ์ ชมภูเวียง
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายดอน กิจสงวน
พนักงานทั่วไป
thumbs
นายณัฐพงษ์ ท้าวเครือ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายพรชัย เถื่อนใย
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto24_4.jpg person_upload/backend/groupphoto24_5.jpg person_upload/backend/groupphoto24_6.jpg
Share on Line
Share on Pinterest