" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

thumbs
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
thumbs
นางสาวสุมาลี สืบมาก
ครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางอุบลลักษณ์ ปองสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางอรอนงค์ พุ่มพวง
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวอิททิยา จั่นเพ็ชร์
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาววิมล กระแสกลิ่น
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวพรประไพ ผันเงิน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวธนัชชา สัญญะพล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
thumbs
นายถวิล คละทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Share on Line
Share on Pinterest