" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

thumbs
นายมนต์ชัย วีระวุธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นายธนเสฏฐ์ จิระไชยบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
thumbs
นายสมบัติ ทิพยฤกษ์
นายช่างโยธา
thumbs
นายนำพล อ้นเพ็ง
นายช่างสำรวจ
thumbs
นางสาวกัญญภัค มีสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายสมบุญ บัวกนก
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายกานต์กฤต ภัทร์ประดับ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
thumbs
นายอาหนึ่ง กันต่าย
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
thumbs
นายวิษณุชัย พ่วงแพ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นางสาวสายขวัญ กล่ำศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายชนะ จั่นเพ็ช
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
thumbs
นายสมาน คล้ายสอน
พนักงานทั่วไป
thumbs
นายสท้าน ผันเงิน
พนักงานทั่วไป
thumbs
นายจักพันธ์ พ่วงขวัญ
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto22_7.jpg person_upload/backend/groupphoto22_8.jpg person_upload/backend/groupphoto22_9.jpg
Share on Line
Share on Pinterest