" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

thumbs
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวนิตยา แก้วนวล
นักวิชาการพัสดุ
thumbs
นางสาวกนกพรรณ อาจโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาวเสาวรัศม์ ธนะไตรสารศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวศิริวรรณ พยับทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวพริ้มเพรา กันธิยะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
นางสาวเบญจพร เอี่ยมเจริญ
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
thumbs
นางสาวปัทมาวดี พ่วงจีน
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวเพ็ญนภา พ่วงแพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาวรจนา ลื่นเสือ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
thumbs
นายวสันต์ ตาดอยู่
พนักงานทั่วไป
thumbs
นายสาธิต อาจหยุด
คนงาน
thumbs
นางสาวเบญจวรรณ บุญวันท์
คนงาน
Share on Line
Share on Pinterest