" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

thumbs
นางสาวอัญธิกา นิลพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นางสาวปัณณธร นวลนุ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
thumbs
นายเกรียงฤทธิ์ ฤทธิ์นอก
นักประชาสัมพันธ์
thumbs
นางสาวพิมพ์นิภา เตชพิพัฒน์พงศ์
นิติกร
thumbs
นายสายชล เป้าเข็ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นายเดโช อินสว่าง
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
thumbs
นางสาวขวัญดาว ศรีรักษา
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาววราภรณ์ ตะกุดเดิม
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
thumbs
นายสมหมาย กลัดเล็ก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นางสาวเสาวภา พิมพ์พิจิตต์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นายณัฐวุฒิ จงสิริรัตนานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
thumbs
นางสาวศิระพิมพ์ พ่วงขวัญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวแพรพลอย นามชุ่ม
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
    person_upload/backend/groupphoto20_1.jpg
Share on Line
Share on Pinterest