" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

thumbs
นางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ
ปลัด อบต.บ้านใหม่
thumbs
นายพงษ์สวัสดิ์ ปทุมานันท์
รองปลัด อบต.บ้านใหม่
thumbs
นางสาวอัญธิกา นิลพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นายมนต์ชัย วีระวุธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
thumbs
นายบวร เอมเสม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
thumbs
นายจินตวัฒน์ เกตุพันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
Share on Line
Share on Pinterest