" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

thumbs
นายมานัด พุ่มพวง
ประธานสภา อบต.บ้านใหม่
thumbs
นายพิเชษฐ สาแหยม
รองประธานสภา อบต.บ้านใหม่
thumbs
นายชาติชาย บุตรนุช
สมาชิกสภา อบต. หมู่.1
thumbs
นายมานัด พุ่มพวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่.1
thumbs
นายเรียน ยางแดง
สมาชิกสภา อบต. หมู่.2
thumbs
นายมาลัย ยางแดง
สมาชิกสภา อบต. หมู่.2
thumbs
นายเจตษฎา ทองปรางค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่.3
thumbs
นายเฉลิม กลิ่นภู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่.3
thumbs
นายสมทรง ทองผิว
สมาชิกสภา อบต. หมู่.4
thumbs
นางสาวสุรีย์ แก้วงาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่.4
Share on Line
Share on Pinterest