" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

 

ประชากร

     ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

          ประชากรในตำบลบ้านใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น 8,003 คน แยกเป็นชายจำนวน 3,861 คน หญิง 4,142 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,378 ครัวเรือน แยกเป็น

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ครัวเรือน

(หลังคนเรือน)

1

บ้านคลองหลุมลี

369

427

795

325

2

บ้านคลองบางอีลือ

109

137

246

106

3

บ้านคลองตาแดง

448

461

909

365

4

บ้านวัดต้นเชือก

380

373

753

302

5

บ้านคลองไผ่ขาด

216

241

457

154

6

บ้านสี่แยกคลองโยง

412

483

895

405

7

บ้านคลองทวีวัฒนา

428

440

868

372

8

บ้านดอนตะลุมพุก

374

353

727

264

9

บ้านคลองวาเดียว

419

467

886

433

10

บ้านคลองราษฎร์ประเสริฐ

260

265

525

168

11

บ้านสามแยกบางคูลัด

447

495

942

481

 

รวมทั้งสิ้น

3,861

4,142

8,003

3,378

(ข้อมลู ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

Share on Line
Share on Pinterest