" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

ด้านกายภาพ
      ที่ตั้งของหมู่บ้าน ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประกอบด้วย
             หมู่ที่ ๑        บ้านคลองหลุมลี
             หมู่ที่ ๒        บ้านคลองบางอีลือ
             หมู่ที่ ๓        บ้านคลองตาแดง
             หมู่ที่ ๔        บ้านวัดต้นเชือก
             หมู่ที่ ๕        บ้านคลองไผ่ขาด
             หมู่ที่ ๖        บ้านสี่แยกคลองโยง
             หมู่ที่ ๗        บ้านคลองทวีวัฒนา
             หมู่ที่ ๘        บ้านดอนตะลุมพุก
             หมู่ที่ ๙        บ้านคลองวาเดียว
             หมู่ที่ ๑๐    บ้านคลองราษฎร์ประเสริฐ
             หมู่ที่ ๑๑    บ้านสามแยกบางคูลัด

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๙ ถนนวัดต้นเชือก-สี่แยกคลองโยง โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๙-๗๗๒๖ ถึง ๗
             ทิศเหนือ    ติดต่อกับเขตอำเภอไทรน้อยและอำเภอบางบัวทอง
             ทิศใต้        ติดต่อกับตำบลบางใหญ่อำเภอบางใหญ่
             ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่
             ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ ๓๑ ตารางกิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่าน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร เช่น ทำนา, ทำสวนผัก, ทำสวนผลไม้และไม้ดอกไม้ ประดับเพื่อจำหน่าย สภาพภูมิอากาศมีสภาพร้อนชื้น ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์สภาพอากาศปกติ

ลักษณะภูมิอากาศ
     ภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลบ้านใหม่เป็นอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย ๓ ฤดู คือ
             ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
             ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
             ดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์

ลักษณะของดิน
     ลักษณะสภาพดินส่วนใหญ่ของตำบลบ้านใหม่เป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียว เหมาะแก่การปลูกข้าว ปลูกไม้ผล ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

ด้านการเมือง/การปกครอง
     เขตการปกครอง
     เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ ทางราชการได้โอนตำบลบ้านใหม่อำเภอบางบัวทอง ให้มาขึ้นกับกิ่งอำเภอ บางแม่นาง และเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๖๔ ได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบางแม่นาง เป็นอำเภอบางแม่นางและ เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางใหญ่ และในส่วนของตำบลบ้านใหม่เอง เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตำบลบ้านใหม่ได้ยกฐานะเป็น สภาตำบลและจัดตั้งเป็นองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๙ แบ่งการปกครองออกเป็น จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ประกอบด้วย


             


การเลือกตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

  

ประชากร
     ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
     ประชากรในตำบลบ้านใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น ๘,๐๐๓ คน แยกเป็นชายจำนวน ๓,๘๖๑ คน หญิง ๔,๑๔๒ คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๓,๓๗๘ ครัวเรือน แยกเป็น

             

             
สภาพทางสังคม
     การศึกษา

 • โรงเรียนระดับประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่
               โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘
               โรงเรียนบ้านใหม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๗
               โรงเรียนสามแยกบางคูลัด    ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑
               โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โรงเรียนจินดามณี) จำนวน ๑ ศูนย์ (๒ ห้องเรียน) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕         
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔

สาธารณสุข
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๓ แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการ จำนวน …….. คน อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน ........... คน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จำนวน .......... คน และมีระบบการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver) จำนวน ........ คน ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชากไทย ทั้ง 11 หมู่บ้าน
อาชญากรรม
     ตำบลบ้านใหม่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง ประกอบกับแต่ละหมู่บ้านมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสาร ให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาทำให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย
ยาเสพติด
     ตำบลบ้านใหม่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนา ทำสวน ทำให้มีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานจากต่างพื้นที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ประชากรจึงมีความหลากหลายเข้ามาอยู่อาศัย แต่ยังไม่ส่งผลกระทบกับ ปัญหายาเสพติด เพราะเนื่องจากพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง คอยสอดส่องดูแล และหาเบาะแสผู้กระทำผิดอยู่เป็นประจำ ประกอบกับแต่ละหมู่บ้านมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบ หมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแส และข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทำให้ปัญหายาเสพติดลง ตามลำดับ
การสังคมสงเคราะห์
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุน ประสานการรับบัตรผู้พิการ อีกทั้งยังมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

ระบบบริการพื้นฐาน
     การคมนาคมขนส่ง ตำบลบ้านใหม่มีเส้นทางการคมนาคม ดังนี้

         

          

การไฟฟ้า
     ประชากรส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
การประปา
     การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มีการให้บริการจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน และประปานครหลวง ให้กับประชาชน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
โทรศัพท์
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มีการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ัและมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC และ TRUE

ระบบเศรษฐกิจ
     การเกษตร
     ตำบลบ้านใหม่มีพื้นที่กว้างและอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนาข้าว ทำสวน และสวนกล้วยไม้
การประมง
     (ในเขต อบต. ไม่มีการประมง)
การปศุสัตว์
     (ในเขต อบต. ไม่มีการปศุสัตว์)
การบริการ
    (ในเขต อบต. ไม่มีการบริการ)

การท่องเที่ยว
    ในตำบลบ้านใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่คือ พิพิธภัณฑ์วัดต้นเชือก ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตำบลบ้านใหม่
อุตสาหกรรม
    ปัจจุบันตำบลบ้านใหม่ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ บริเวณ หมู่ที่4 สำหรับเป็นที่รองรับผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
    การพาณิชย์
        สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก จำนวน ๖ แห่ง (ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒, ๕, ๖, ๗ และ ๑๑)
        สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน - แห่ง (ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ -)
        สหกรณ์การเกษตร จำนวน - แห่ง (ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ -)
        สถานีรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จำนวน- แห่ง (ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ -)
        ตลาดนัด จำนวน ๑ แห่ง (ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘)
อาชีพ
        กลุ่มกล้วยไม้ส่งออก
        กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๙
แรงงาน
    เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลบ้านใหม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวนผัก และทำสวนกล้วยไม้แรงงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ แรงงานวัยทำงานในพื้นที่และแรงงานสัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่แรงงานไทย ส่วนเยาวชนวัยทำงานในตำบลบ้านใหม่เมื่อเรียนจบจะออกไปทำงานนอกพื้นท่ีทำให้แรงงานที่ใช้ในการทำสวน ทำนา เป็นแรงงานสัญชาติอื่น

ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
การนับถือศาสนา
    ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลบ้านใหม่ประมาณร้อยละ ๑๐๐ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานใน เขตตำบลบ้านใหม่ดังนี้
    วัด จำนวน  ๒ แห่ง ได้แก่
        ๑. วัดต้นเชือก    ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๔
        ๒. วัดพร้อมพล    ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐
ประเพณีและงานประจำปี
    ตำบลบ้านใหม่มีงานประเพณีสำคัญ ประกอบด้วย งานทำบุญประจำปีปิดทองหลวงพ่อวิหาร วัดต้น เชือก และการจัดงานประเพณีในวันสำคัญต่างๆ ได้แก่ประเพณีตักบาตรพระร้อยแปด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญในตำบลบ้านใหม่มีดังนี้
        ๑. การตีดาบ
        ๒. การสานชะลอม
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
    ตำบลบ้านใหม่ไม่มีสินค้าพื้นเมือง

ทรัพยากรธรรมชาติ
    น้ำ แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลำคลอง จำนวน ๒๐ คลอง ดังนี้

        
ป่าไม้
     ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ไม่มีพื้นที่ป่าไม้
ภูเขา
     ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ไม่มีภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
     คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในตำบลบ้านใหม่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ทั้ง ดิน น้ำ จะเห็นได้จากเกษตรกรในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

Share on Line
Share on Pinterest