" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ. 2564

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ได้ดำเนินโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ. 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมโครงการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสร้างจิตรสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ สนามกีฬาอำเภอบางใหญ่ หมู่ที่8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่

"องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่" 99 หมู่ 9 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 02-449-7727 www.baanmai-non.go.th/public/

Share on Line
Share on Pinterest