" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ ประธานสภาอบต.บ้านใหม่ กำนัน ประธานอสม. และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลด้วยแอพพลิเคชันซูม (Zoom cloud meeting)

Share on Line
Share on Pinterest