" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียวและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียวและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียวและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อช่วยลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน และเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองการบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ให้เห็นความสำคัญของปัญหาโลกร้อน และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเข้าร่วมโครงการ

Share on Line
Share on Pinterest